Bodø SV’s toppkandidater til valget 2019

Kandidat nr. 1 – Randolv Gryt

Førstekandidat Randolv Gryt

SV har alltid vært «skolepartiet», og det skal vi fortsatt være. Jeg er opptatt av at skolen gis ressurser til nok lærere, og godt skoletilbud for alle som trenger ekstra oppfølging. SV har lenge gått spissen for gratis skolemat, og nå må dette på plass. Det samme gjelder gratis SFO for flest mulig i påvente av vår fanesak: Heldagsskolen. Barn- og ungdoms psykiske helse er bekymringsfull. Vi har allerede mange dedikerte helsearbeidere i skolen, men dette temaet må ha oppmerksomhet framover. Vi har gjort mye positivt for Bodøskolen de siste årene, og jeg vil bidra til at den gode utviklinga fortsetter.

Et godt kulturliv er et kjennemerke på et godt samfunn. I Bodø har vi mye bra kulturliv. Vi ble årets kulturkommune i 2017. Men fortsatt mangler det tilbud på viktige kulturområder, og det trengs politikere som ser hele kulturfeltet, og som er villig til å bruke ressurser på kultur. Jeg vil være en slik politiker som Bodøkulturen kan stole på.

Andrekandidat Synnøve Pettersen

Kandidat nr. 2 – Synnøve Pettersen

Jeg er veldig glad for å gå til valg på et så offensivt klima- og miljøprogram! Klimakrisen krever handling. Mange problemer må løses globalt og nasjonalt, men det er også en hel rekke ting vi kan gjøre lokalt i kommunen vår for å bidra og for å gå foran og vise vei for andre kommuner. Jeg vil stå på for å gjøre Bodø til Norges grønneste kommune.

I tillegg er jeg glad for at Bodø SVs program har mange mål som handle om barn og unge. Ei god og inkluderende fritid for alle er en viktig sak for meg. Jeg vil for eksempel jobbe for et bedre tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. En politikk som styrker fellesskapet er viktig. Utenforskap er skadelig, både for samfunnet og for enkeltmennesker.

Kandidat nr. 3 – Astrid T. Olsen

Tredjekandidat Astrid Tove Olsen

 Alle skal ha et hjem. Jeg vil fortsatt være en pådriver for at alle skal ha rett til bolig i gode, allsidige bomiljøer i hele kommunen. En aktiv kommunal boligpolitikk er et viktig fordelingstiltak. Bodø Kommunale Bolig-Stiftelse, BKBS, skal bidra til å skaffe flere boliger i tråd med behovet. I SV vil vi ta i bruk alle virkemidler for at flere skal kunne bo etter evne eller kunne kjøpe egen bolig.

Kampen for matjord og beiteressurser tar aldri slutt. For meg handler det om livet! Livet i naturen, biologisk mangfold med blomster, insekter og dyr, og livet i matjorda. Vi skal leve i og med naturen, og det er på gårder, i byhager, skolehager og utmarka vi skal dyrke fram ureist mat for kommende generasjoner.