Politisk regnskap 2015-2019

Sterke fellesskap

Gode lokalsamfunn og sterke fellesskap er avhengige av god styring, målretta politikk og ambisjoner for framtida. Dette er forhold som har lagt til grunn for arbeidet gjennom perioden.

Bodø opplever ei offensiv utvikling av byen og kommunen, og vi har gjennom perioden ønsket å legge til rette for denne veksten. Vi har også hatt et stort fokus på de store utviklingsprosjektene for byen som Ny by – ny flyplass og Smart Bodø er.

Vi har også vært opptatte av å skape et godt og kunnskapsbasert planverk som legger til rette for framtidas Bodø. Derfor har vi revitalisert oppvekstplanen, vi har laget kommunens første Helse og omsorgsplan, og vi har laget en rekke planer som er viktige for byen. Vi har også lagt vekt på å utvikle planverket i tett samarbeid med byens befolkning, og ikke minst å legge med midler for å følge det opp.

Trygg økonomisk styring

Det er avgjørende for oss å sikre en trygg økonomisk styring av kommunen, fordi dette legger grunnlaget for vårt politiske arbeid. Vi har prioritert å «snu skuta» og har gode resultater gjennom disse årene.

 • Overforbruk er snudd til mindreforbruk, vi setter av penger på fond
 • Vi har gjennomført et omfattende leder- og mellomlederprogram for styring og samskaping
 • Vi har satt av 28 millioner til Næringsfondet
 • Vi har satt av 40 millioner til fond for sosial boligbygging

Å skape arbeidsplasser er avgjørende for en kommune i vekst. Vi har hatt stort fokus på en aktiv næringspolitikk.

 • Lagt til rette for offensive næringssatsinger.
 • Totalt har det i Bodø kommune blitt skapt mer enn 1500 nye arbeidsplasser til nå i perioden – det utgjør nesten en dobling fra forrige periode.
 • I 2018 fikk vi etter mange år med nedgang i fødselstallene igjen en økning.

Åpen og raus kommune

Vi har hatt et stort fokus på å bygge Bodø som en åpen og raus kommune. Det vi arbeider med i kommunen skal være profesjonelt gjennomført og gjennomsiktig. Vi har derfor lagt vekt på å lage gode strukturer mellom politikk og administrasjon, for saksbehandling og for eierskap.

Vi har gjennomført det omfattende Demokratiprosjektet, som både fokuserte på råd og utvalg, på innbyggerinvolvering og på trepartssamarbeid mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte.

 • Profesjonell saksbehandling, klarspråk og tilgjengelighet
 • Gjennomgang av utvalgsstruktur
 • Oppretta kommunedelsutvalg i Værran og for Nordsia
 • Oppretta formelt Trepartssamarbeid (vedtas 9.mai 2019)
 • Etablert ByLaben i biblioteket
 • Lagt til rette for Lytring, Innsikt og folkemøter
 • Full gjennomgang av alle våre eierskap
 • Eierskapsstrategi og harmonisering av vedtekter
 • Tilbakeføring av eiendomsforetaket til kommunen
 • Foretaksspesifikke eierstrategier
 • Eierstrategier AS
 • IKS-eierskapsstrategier

Bodø som Arktisk miljøby – framtidas Bodø

Ei bærekraftig utvikling av Bodø er avgjørende for framtidige generasjoner. Vi har derfor hatt et stort fokus på miljø- og klimatiltak i kommunen, og vi ønsker å legge til rette for ei grønn utvikling av kommunen.

Prosjektet Ny By – ny flyplass har lagt helt spesielt til rette for dette, og vi har en rekke prosjekter og initiativ som er satt i gang med utgangspunkt i ideen om at Bodø kan være en «hub» for testing og utprøving av nye smarte løsninger i den Arktiske regionen.

 • Ny By – Ny Flyplass er gjennomført etter planen så langt. En rekke viktige vedtak er gjort, senest KVU.
 • Klima- og energi plan (vedtak mai)
 • Tilstandsvurdering for å oppnå energieffektivisering
 • Passivhus/ plusshus: Tas med i planleggingen av alle nye bygg (Tverlandet skole bygges som Passivhus)
 • ENØK-rådgiver tilsatt, årlige enøkrapporter
 • Park – Rådhusparken/Solparken og kvartal 99
 • Beitebruksplan for landbruk og strategisk næringsplan for landbruk
 • Avtale om helhetlig utvikling av Rønvikjordene og videreføring av langsiktig landbruk her
 • Vågønes gård er kjøpt av kommunen
 • Sykkelplan er vedtatt
 • Økt kollektivtransport i Bodø med lavere priser, kollektivkort og flere avganger særlig i rushtiden
 • Parkering – Pris og tilgjengelighet (kvartal 99)
 • Ladepunkter for elbil

Omsorg for alle

Sterke fellesskap er fellesskap hvor vi tar vare på de som trenger oss, og hvor vi tilbyr gode tjenester. Vi gjennomfører en rekke tiltak for å møte den kommende eldrebølgen, og for å forberede kommunen på en endra demografi hvor det blir flere eldre og færre unge. I denne sammenheng er det også viktig at vi er godt forberedt på økning i forhold til kroniske sykdommer som vil følge av dette.

 • Gratis Trygghetsalarm (før 4635,-)
 • Tilvisningsavtaler i nye prosjekt
 • Revitalisert Bodø kommunale boligstiftelse
 • Leie- til eiemodeller
 • Etablert Housing first
 • Boligfondet 40 mill.
 • Startlånerammen utvida
 • Alle sykehjem er Livsgledesertifisert
 • Velferdsteknologi innført
 • 30 nye sykehjemsplasser
 • 16 nye plasser for rusavhenige (HG131)
 • «Alternativ til vold»-senter er opprettet
 • Krisesenteret bygges ut
 • Ettervern-tilbud/rehabilitering FRI
 • Økt legekapasitet fastleger og Sølvsuper

Barn og unge først!

Når vi bygger framtidas Bodø må vi tilby vår barn og unge de beste vilkår. Vi har i perioden gjennomført et kjempeløft for barn og unge, og vi ønsker å bli den beste kommunen i klassen når det kommer til dette.

 • Laget en helt ny OPPVEKSTPLAN
 • Vi har gjennomført tidenes skolesatsing i Bodø kommune.
  • Nye Tverlandet skole
  • Ny skole i Mørkvedbukta påbegynnes.
  • Aspåsen skole renoveres.
  • Kjerringøy skole oppusses.
  • En rekke mindre tiltak på andre skoler (Rønvik, Hunstad, Alstad)
 • Skolehelsetjenesten styrket
 • Bodøskolene – 100 nye ansatte
  • 72 pedagogstillinger (12 rådgivende spesialpedagoger)
  • 6, 5 helsesøstre
  • 6 rådgivere psykisk helse
  • 14 andre
 • SFO: Gratis kjernetid, søskenmoderasjon og makspris
 • Doble antallet lærlingeplasser
 • Generasjonsprosjektet ved Tusenhjemmet
 • Bedret trafikksikkerheten rundt barnehagene og skolene
 • Barnehageplass fra fylte ett år (grunnlag og vedtak)
 • Bemanningsnormen i barnehagene på 6.0
 • Svømmeopplæringa
 • 100 lærlinger!
 • Tidenes idretts- og fritidsløft
 • Flere idrettsanlegg enn noen sinne!
  • Turnhall på Mørkved
  • Klatrehall på Mørkved
  • Rulleskiløype på Bestemorenga
  • Slalomanlegg i Skarmoen
  • Golfanlegg på Myklebostad
  • Nytt anlegg til Skytteklubben Bodø Østre på Bestemorenga
  • Kunstgressbaner ved Rønvik og Saltvern skoler
 • Etablert BUA som låner ut idretts- og fritidsutstyr gratis.
 • Vi har kjøpt Tussvatnet og leid ut til BOT
 • Flere øvingslokaler og ungdommens kulturhus (Svømmehallen)
 • Idrettstilbud tilgjengelig for barn og unge i familier med lav inntekt
 • Idrettstilbud tilgjengelig for barn og unge i familier med lav inntekt
 • Økt midlene til kultur
 • Bibliotekets åpningstider er utvida
 • Jobbet for en åpen og inkluderende kulturkommune, og arbeidet med å bli Europeisk Kulturhovedsstad 2024 vil videreføre dette arbeidet.

Kunnskapsbyen og arbeidsliv

Vi bygger kommunen best med kunnskap og et skikkelig arbeidsliv, og har derfor lagt stor vekt på heltid, seriøsitetskrav, lærlinger og tett og godt samarbeid med Nord universitet og andre kunnskapsmiljø.

 • «Heltidskommune» (HO har 200 flere heltidsstillinger i HO i 2019 enn 2015)
 • Samarbeidsavtale med Nord Universitet
 • Det er opprettet flere faste møtepunkter mellom kommunen, universitetet og næringslivet: Innsikt, Lytring mm
 • Etableringen av helsehus – i samarbeid med Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommune og Nord universitet (4 millioner)
 • Smarte Bodø
 • Vi har fått satt av hele 28 millioner på et nyopprettet næringsfond.
 • Vi har sørget for at renholdet i de kommunale barnehagene igjen utføres av våre egne ansatte og på dagtid
 • Vi har vedtatt Seriøsitetskrav i innkjøp og anbud
 • Innovasjonsutvalget har gjennomført et viktig arbeid og avlevert rapport, denne iverksettes gjennom ulike tiltak
 • Vi har ansatt ungdomskoordinatorer og jobbspesialister i NAV Bodø

Distriktskommunen Bodø

Utviklinga av distriktene våre er viktig for utviklinga av hele kommunen. Det er viktig for oss å legge til rette for levende og pulserende distrikt.

 • Vi har bygget ny kai i Skjerstad.
 • Vi har etablert kultursekretærstilling i Misvær.
 • Vi har bidratt til at det er ansatt daglig leder for Vestvatn Alpinanlegg.
 • Vi har sørget for at det blir bygget ny molo på Givær.
 • Kulturveien-prosjektet er igangsatt og det er tilsatt prosjektleder

Vi har også hatt et stort fokus på å sikre landbrukets vilkår i kommunen.

 • Vi har sørget for aktiv veterinærvakt.
 • Vi har sikret aktive melkekvotekjøp.
 • Vi har fått utarbeidet den første strategiplanen for landbruket i kommunens historie.
 • Vi har fått laget beitebruksplan