Valgprogram 2019-2023

SV vil ha en poltikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Vi vil også ha et samfunn som handler, ikke bare prater, i møte med klima- og miljøkrisen.

Vi vil arbeide for:

 • at klima- og miljøhensyn preger alle sider av kommunepolitikken
 • en skole der alle kan lære, lykkes og trives
 • at velferdsprofitører ikke skal tjene seg rike på felleskapets penger
 • et sikkerhetsnett som hindrer at folk blir fanget i varig fattigdom
 • et boligmarked der alle har råd til en plass å bo
 • en natur uten plast i havet og med ren luft
 • en grønn næringspolitikk, som kutter klimautslipp og samtidig sikrer verdiskapning
 • et arbeidsliv hvor alle har rett til en trygg jobb, uten sosial dumping og tvungen deltid
 • en kommune med et levende kulturliv som alle har mulighet til å delta i
 • en inkluderende og solidarisk kommune

Vår politikk er en politikk for de mange, ikke for de få. 

Gode barnehager – fordi en god barndom varer hele livet

Barnehagen er en svært viktig arena for sosialisering, språkutvikling og lek. SV har stått i spissen for den omfattende barnehageutbyggingen i Norge de seinere årene. Denne politikken har gitt barnehageplass til alle barn i Bodø, og foreldreundersøkelser viser at de aller fleste er fornøyd med sin barnehage. Vi vil fortsette å arbeide for god kvalitet i barnehagene, blant annet gjennom å sikre enda bedre voksentetthet og ved å innføre den kulturelle barnehagesekken.

Bodø er en spesiell kommune i den forstand at nesten 70% av barna går i private barnehager. Vi har en tydelig tendens i retning av at de store barnehagekonsernene kjøper opp mindre barnehager og får en dominerende plass. Denne utviklingen er vi ikke glad for. SV vil bidra til at ideelle barnehager får driftsvilkår som sikrer at disse kan stå på egne bein, og vi vil prioritere kommunale barnehager ved bygging av nye.

Bodø SV vil:

 • Sikre at alle barn kan tilbys barnehageplass i sitt nærmiljø ved fylte 1 år.
 • Sikre at den vedtatte pedagognormen gjennomføres.
 • Sikre at bemanningen minst er normen på 6,0 barn pr. ansatt i kommunale barnehager.
 • Utvikle tiltak som sikrer at denne normen også gjennomføres i private barnehager.
 • Styrke tilbudet til barn med spesielle behov.
 • Gjennomføre byggingen av barnehagen i Mørkvedbukta.
 • Prioritere kommunale barnehager ved bygging av flere nye.
 • Sikre tilbudet om åpen barnehage i familiesentrene.
 • Sikre god trafikksikker adkomst til barnehagene.
 • Innføre den kulturelle barnehagesekken i kommunens barnehager.
 • Få vurdert om det kan innføres ordning med søskenmoderasjon for familier med søsken i SFO og barnehage.
 • Styrke tilbudet om å leie buss til turer og ekskursjoner gjennom å skaffe «et søskenbarn» til Børre og Amanda buss.

En god skole for å lære, lykkes og trives

SV ser på seg selv som skolepartiet. En offensiv skolepolitikk har alltid vært, og vil fortsatt være, svært viktig for SV. Det er viktig at vi fortsetter satsingen på flere voksne i skolen. Vi vil også fullføre de renoverings – og nybyggingsprosjektene som er i gang, og fortsette denne satsingen på gode skolebygg. Vi vil tilby gratis skolemat til alle – for sultne barn lærer dårlig. For SV er det også viktig å arbeide for et bedre innhold i SFO-tilbudet, i påvente av heldagsskolen.

Grunnskolen i Bodø oppnår gode faglige resultater. Samtidig har vi avdekket at mange flere enn vi har vært klar over, sliter med mistilpasning og dårlig psykisk helse, også i småskolen. Dette må vi gjøre noe med.  Men dette skal skje innenfor rammen av fellesskolen. Vi vil sette inn tiltak som gjør fellesskolen bedre i stand til å sette inn tiltak for de mange.

Bodø SV vil:

 • Fortsette å ansette flere lærere i skolen for å sikre at alle skoler i kommunen oppfyller lærernormen for grunnskolen, samt styrke skolen med andre yrkesgrupper som frigjør tid for lærerne.
 • Styrke helsesykepleiertjenesten og utvide ordningen med psykisk helserådgivere til også å gjelde barn i småtrinn- og mellomtrinnene.
 • At kommunen skal utarbeide en handlingsplan mot mobbing og trakassering og vold i skolen.
 • Sikre god undervisning om kjønnsroller, grensesetting, seksuell trakassering, samt digital mobbing, blant annet gjennom obligatorisk opplæring og bevisstgjøring av foresatte.
 • Arbeide for å styrke de praktisk-estetiske fagenes stilling i skolen.
 • Utvikle og styrke alternative læringsarenaer som f.eks. «Inn på tunet», skolehager, 4H-gården, Bratten og Newton.
 • Etablere Newtonsenter for miljø og landbruk på Rønvikjordene/Vågønes.
 • Samarbeide aktivt med ansattes organisasjoner.
 • Bygge ny skole i Mørkvedbukta.
 • Rehabilitere/bygge ny skole for Østbyen og Alstad B.
 • Løse plassproblemene ved Bodøsjøen skole.
 • Etablere oppvekstsenter i Misvær.
 • Gjøre forsøk med heldagsskole i minst en skole.
 • I påvente av heldagsskolen: Styrke innholdet i SFO, blant annet gjennom å få inn mer kunst og kultur; en kulturskoletime per uke.
 • Innføre gratis SFO for funksjonshemmede barn som har behov for SFO-tilbud etter 4 klasse.
 • Videreføre ordningen med søskenmoderasjon i SFO, og få vurdert om søskenmoderasjon også kan gis for familier som har søsken i SFO og barnehage.
 • Ha fokus på trafikksikker skolevei, bl.a i gjennomføringen av Bypakke II.
 • Styrke svømmeopplæringen i grunnskolen.
 • Innføre ordning med gratis skolemat for alle kommunens elever.
 • Styrke tilbudet om å leie buss til ekskursjoner gjennom å skaffe «et søskenbarn» til Børre og Amanda buss.

Norges grønneste kommune

Bodø SV vil at Bodø skal bli Norges grønneste kommune. FNs klimapanel la i 2018 frem en knusende rapport som sier at vi må redusere klimagassutslippene med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Bodø kommune har erklært klima- og miljøkrise og forpliktet seg til å arbeide for at FNs bærekraftsmål nås. Dette må prege kommunepolitikken. For å oppnå lavutslippssamfunnet innen 2050 kreves det omfattende strukturelle endringer i hvordan vi produserer og forbruker varer, produkter og energi. Hverken Bodø eller Norge kan dra lasset alene, men vi er nødt til å bidra.  Vi må alle ta vår del av ansvaret for den verdenen vi etterlater barna, barnebarna og oldebarna våre

Bodø skal være en ren, ryddig og miljøvennlig by hvor folk trives og hvor enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv baner vei for innovative satsinger på miljøtiltak. Det skal være lett å leve et miljøvennlig liv i Bodø.

Her er Bodø SVs 10 punkter for å gjøre Bodø til Norges grønneste kommune:

 1. For å redusere klimaavtrykk vil vi:
 • At kommunen utvikler en forpliktende tiltaksplan mot plast og marin forsøpling. Kommunen skal være en aktiv pådriver for strandrydding, et hav uten plast, mikroplast og miljøgifter.
 • At Bodø Havn videreutvikler REMA-plast i havna for mottak av innsamlet plast, og utvikler et bedre tilbud til fritidsbåter som vil levere sortert søppel.
 • Etablere gjenbruksbutikk på kjøpesenter.
 • Utvikle et innovasjonssenter for gjenbruk, som kan tilby kurs og kunnskapsdeling i bydelene.
 • At Grønn Miljøhåndbok skal oppdateres jevnlig og være lett tilgjengelig på kommunens nettside.
 • Utrede mulighet for å etablere parkeringshus med ladestasjoner, for eksempel på Tverlandet og på Nordsia, med god korrespondanse til bysentrum og trafikknutepunkt.
 • Etablere flere ladeplasser for elbiler
 1. For å gjøre det enklere å leve uten bil vil vi:
 • At kommunen skal gjøre en helhetlig gjennomgang av hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for et liv uten bil i kommunen, og herunder også vurderer tilrettelegging for mye trafikanter og rullestolbrukere.
 • Fortsette en offensiv satsing på sykkel. Det er viktig at vi realiserer Bypakke 2.
 • At kommunen skal samarbeid med arbeidsgivere om økt kollektivtilbud og redusert parkering.
 • Tilby gratis buss for barn og unge under 16 år.
 • Etablere «Keiserekspressen» – en liten, miljøvennlig buss tur-retur sentrum/Turisthytteplatået for å redusere trafikkbelastningen i området og for å oppmuntre flere til å reise bilfritt ut i marka. Gjerne som en forsøksordning med hydrogen.
 • Arbeide for trygge skoleveier og nærområder til skolene.
 • Arbeide for bedre tilgjengelighet for sykkel/ rullestol og gående hele året og få på plass bysykkelordning.
 • Etablere bestillingsordning for buss i distriktene og taxi for buss-ordning.
 • Utvikle fellesbillett for buss, tog, ferge og hurtigbåt.
 1. For å sikre landbruk og lokal matproduksjon vil vi:
 • Bevare all lokal matjord, samt å opprettholde bo- og driveplikten.
 • Etablere gårdsdrift med matproduksjon på Rønvikjordene.
 • Etablere flere parsellhager, byhager, andelslandbruk og Rønvik skolehage.
 • Etablere et kompetansesenter for urbant landbruk etter modell av Trondheim.
 • Bygge Newtonsenter for landbruk og miljø.
 • Etablere matkultursenter
 1. For å videreutvikle grøntområdene i byen vil vi:
 • Etablere Bodø Kulturpark.
 • Etablere parker med bærbusker, frukttrær, humle- og fuglekasser.
 • Legge til rette for flere byhager for borettslag og nabolag.
 • Arbeide for møteplasser og sosiale arenaer for generasjoner.
 • Arbeide for bedre tilgjengelighetene for funksjonshemmede i byens grøntområder.
 • Være en pådriver for gode grøntområder i utviklingen av den nye bydelen.
 1. For å kutte energiforbruket vil vi:
 • Fortsette å videreutvikle ordningen med kommunal ENØK-rådgiver.
 • Arbeide for at det installeres styringssystemer for energibruk i kommunale bygg.
 • Ha en gjennomgang av energibruken i de kommunale foretakene med sikte på minst 30% reduksjon.
 1. For å gjøre kommunale virksomheter grønnere vil vi:
 • Arbeide for et forbud mot innkjøp og bruk av engangsplast i kommunen.
 • Arbeide for best mulig omsorgs- og servicetilbud i bydelene for å redusere transport.
 • Arbeide for at alle kommunale virksomheter skal miljøfyrtårn-sertifiseres.
 • Redusere parkering samtidig som vi innfører sykkelgodtgjøring og legger til rette for sykkel (evt. el-sykkel) i jobbreise.
 • At det skal være 15% økologisk og et bredt vegetar-tilbud i alle kommunale kantiner.
 • At Bodø kommune skal være en foregangskommune på innkjøp som ivaretar miljø- og klimahensyn samt sosiale og etiske krav, og at disse kravene innarbeides i anbudsdokumenter.
 1. For å sikre en grønnere næringspolitikk vil vi:
 • Legge til rette for at Burøya utvikles for innovasjon- og industriaktivitet i blågrønn sektor.
 • Gi redusert kaiavgift til cruisebåter som her 0-utslippskriterier i hele reisen.
 • Utvikle et kollektivtrafikktilbud til reiselivet.
 • Arbeide for verdikjedevekst i landbruket med mat- og reiselivstilbud.
 • Gi tilskudd til teknologispredning for god agronomi.
 • Legge til rette for økt beitebruk for matproduksjon og biologisk mangfold.
 • Arbeide for andelslandbruk med dyr.
 • Starte opp et kulturlandskapsprosjekt med geiter for ivaretakelse av kulturlandskap og biologisk mangfold.
 1. Arbeide for at den nye bydelen skal bli en foregangsbydel innenfor miljø
 • Arbeide for bygging as plusshus med egen energiproduksjon.
 • Arbeide for «10-minuttersby» med nærhet til barnehage, skole og møteplasser.
 • Legge til rette for abonnement på bildeling, sykkeldeling, parsellhager, m.m.
 • Legge til rette for at kollektiv-, sykkel og gange skal være de viktigste transportmåtene.
 • Etablere grønne parker med bær, frukt og dyrking og tilrettelegge for insekter og fugler
 • Innføre BREEAM-NOR-sertifisering på det nivå som gir best mulig måloppnåelse.
 • At arbeidet med å legge til rette for økt frakt av gods på bane og båt skal være høyt oppe på agendaen i planleggingen av den nye bydelen.
 1. For å styrke barn og unges grønne verktøykasse vi vi:
 • Tilby sommerjobb for ungdom i by- og skolehager, parker og renovasjon.
 • Lage miljøpakke hvor det gis tilskudd til barn og unges kklima- og miljøtiltak.
 • Innføre gratis buss for barn og unge opp til 16 år.
 • Premiere miljøsertifisering i skoler og barnehager.
 1. For å sikre god dyrevelferd vil vi:
 • At kommunen utarbeider en dyrevelferdsplan og en kommunal nettside med informasjon om dyrehold og dyrevelferd og enkel mulighet til å melde fra om skadde dyr.
 • At kommunen i samarbeid med Dyrebeskyttelsen arbeider for å finne varige lokaler for Dyrebeskyttelsen sin virksomhet.
 • Gi muligheter til kurs i dyrehold f.eks. i et samarbeid mellom kommunen og Brukshundklubben og evt. andre organisasjoner.
 • Etablere bynær luftepark for hunder.

En grønn og offensiv næringspolitikk

Det må fortsatt skapes nye arbeidsplasser i kommunen i årene framover. I tillegg har vi et ansvar for å styrke næringsutvikling i våre nabokommuner. Klima-, miljø- og energihensyn skal alltid være overordna i Bodø kommune sine næring- og utviklingsprosjekter.

Vi vil alltid si nei til å bygge ned matjord. God matjord og et bærekraftig landbruk er livsviktig for fremtiden vår, og bønder er allerede truet av klimaendringer og ekstremvær. Vi vil ikke at matproduksjonen vår skal bli utkonkurrert av billig utenlandsproduksjon som ligger langt under norsk standard for dyrevelferd, antibiotika- og giftbruk. Derfor vil vi jobbe for et sterkt norsk grensevern.

Vi er heldige som bor ved havet, men vi ønsker å ta havet tilbake. Fiskekvotesystemet i Norge må endres for å komme kystbeboerne til gode, ikke store profitører. Dette er viktig arbeid for SV nasjonalt, men påvirker også Bodø på grunn av vår nærhet til havet.

Bodø SV vil:

 • At Bodø kommune skal være i front i utvikling av gode tjenester gjennom å fortsette samarbeidet med teknologibedrifter. Bodø kommunes organisasjon skal brukes aktivt for å skape gode verktøy som bedrer hverdagen og tjenestetilbudet for omsorgsmottakere og hele byens befolkning.
 • At Bodø kommune skal aktivt bruke Nord Universitet og forskningsmiljøer for å styrke lokal og regional kunnskapsutvikling.
 • Igangsette arbeid for å utvikle Burøya som et blågrønt industriområde basert på nullutslippsløsninger fra lokal kraftproduksjon, noe som fjerner dagens bruk av diesel. Industriområdet legges til rette for etablering av videreforedlingsbedrifter for fisk, tang og tare og øvrige sjøbaserte produkter. Kretsløpsmodell med gjenbruk av varme og råstoffer må ligge i bunn.
 • Være pådrivere for å omstrukturere trålstigen slik at kystflåten får større kvoter. SV vil fortsette å jobbe lokalt og nasjonalt for å endre fiskekvotesystemet slik at det ikke kan omsettes i markedet til en pris som gjør det umulig for nye fiskere å kjøpe seg inn.
 • Satse på et regionalt og bærekraftig reiseliv i Salten. Det betyr bl.a. å utvikle reiselivstilbud i randsonene til våre 5 nasjonalparker, satse på lokalmat til våre gjester og by gjester på lokale opplevelser i møte med folk, historier, naturopplevelser og overnatting. Reisene i Bodø og Salten må tilrettelegges gjennom kollektivtilbud.
 • Fortsette å videreutvikle kommunens næringsfond.
 • Bidra til at arbeidet mot Europeisk Kulturhovedstad gir flere arbeidsplasser innen kulturnæringer i byen og fylket.
 • Bidra til at det opprettes en likemannsordning ved Mattilsyns-besøk på gårdene.
 • Stille krav om 0-utslipp når det gis konsesjoner i havbruksnæringa.

Kulturbyen Bodø

Bodø er en aktiv kulturby. Kultur gjør byen levende og øker trivselen. Bodø SV vil fortsatt satse offensivt på kulturfeltet. Offentlig kulturpolitikk handler også om å sikre mangfold. Kulturlivet kan være en møteplass på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. Kunst og kultur skaper sosiale fellesskap og læring. Det er viktig at alle kommunens innbyggere har råd til å oppleve og utøve kunst, kultur, idrett og friluftsliv. SV ønsker et særskilt løft innenfor en visuelle kunsten i perioden.

Bodø SV vil:

 • Etablere «Bodø kulturpark» med utgangspunkt i Bodøsjøområdet og knyttet til alle kulturtiltak i kulturløypa fra Kyststien til Vågønes.
 • Bidra til Atelier Bodøgård fortsetter som galleri, i offentlig regi.
 • Utvikle flere atelierplasser for visuell kunst.
 • Bidra til å utvikle en kunstfestival.
 • Sørge for at «Nye svømmehallen» blir en attraktivt arena for ungdom, for både amatører og profesjonelle kulturarbeidere.
 • Skaffe lokaler for Tandbergmuseet.
 • Lage kulturvernplan for hele kommunen.
 • Ta vare på byhistorien gjennom å bevare viktige hus og bygningsmiljø, eksempelvis ved å bevare og finne innhold til Parkveien 51.
 • Bidra til at prosjektet «Kulturveien 812» får et offensivt innhold.
 • Bygge idrettshall i Rønvika.
 • Rehabilitere Stordalshallen og Nordstrandahallen.
 • Etablere Tverlandet idrettspark, med bl.a. nytt 25 meters svømmebasseng.
 • Bygge ny fotballhall i samarbeid med fotballklubbene.
 • Styrke Bodø idrettsråd som samarbeidsforum for idrettsklubbene.
 • Forsterke idrettsrådets satsing på inkludering i idrettslag, gjennom å sette av prosjektmidler til både barn og unge med funksjonshemming og med minoritetsbakgrunn, med sikte på stabile og varige tilbud.
 • Etablere Bodø kulturråd etter modell fra idrettsrådet, og sørge for at det settes av prosjektmidler til integrering innenfor kulturelle fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Arbeide for lavere foreldrebetaling i idretten, både for barn og ungdom.
 • Etablere flere ordninger med åpne idrettshaller og andre lavterskeltilbud til barn og unge som ikke er medlemmer i den organiserte idretten.
 • Delta aktivt i arbeidet med søknaden og innholdet i arbeidet med Europeisk Kulturhovedstad 2024.

Gode helsetjenester som er der når vi trenger dem

Alle skal være trygge på at helsetjenestene er der når vi trenger dem. Gode og lett tilgjengelige helsetjenester er en grunnstein for tryggheten vår. Brukere og pårørende må inkluderes og være med å påvirke for å sikre best mulig tjenester til den enkelte.

En god og trygg barndom varer hele livet. Gode oppvekstkår for barn og unge er en viktig forebygging av rusavhengighet, fysiske og psykiske lidelser, dårlig livskvalitet og fattigdom. SV vil derfor ha et særlig fokus på å styrke barnefamilienes kår, både økonomisk og gjennom øvrige tiltak.

Helsetilbudet for innbyggere med psykiske lidelser skal være raskt tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet for øvrig.

Alle mennesker har rett til et liv uten vold. Kvinner er mer utsatt for partnervold og voldtekt enn menn, Vold mot kvinner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. SV vil at arbeid mot vold i familien og voldtekt prioriteres høyt.

Alle eldre skal være trygge på at de skal få en god alderdom uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester.

Tennene er en viktig del av helsen vår, og SV vil arbeide for at tannhelsetjenester er tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt.

Private selskaper skal ikke skaffe profitt på velferd. Vi vil bruke pengene på folkehelsearbeid, forebygging, behandling og omsorg.

Bodø SV vil:

 • Satse på forebyggende folkehelsetiltak i samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator og med organisasjoner, samt arbeide for bedre psykisk helsevern i kommunal regi.
 • Videreføre satsingen på psykisk helserådgivere og god helsesykepleierdekning på skolene.
 • Arbeide for at kommunen skal ha et langvarig botilbud for voldsutsatte.
 • Styrke kunnskapen om psykisk helse i både eldreinstitusjoner, hjemmetjenesten og blant lærere og andre som jobber med barn og unge.
 • Opprettholde god tilgang på lindrende (palliativ) behandling i sluttfasen av livet. Døende skal kunne dø hjemme med kvalifisert hjelp og smertelindring.
 • Sørge for at kommunen har et reelt tilbud (familievikarordning) for avlastning til småbarnsfamilier som opplever kortvarige kriser.
 • Utvikle prosjekt som styrker forebyggende psykisk helsevern for å arbeide mot nullvisjon for selvmord.
 • Jobbe opp mot nasjonalt nivå for å styrke den offentlige tannhelsetjenesten.

En god kommune å bli gammel i

Det skal være godt å bli gammel i kommunen vår. Alle eldre skal være trygge på at de skal få en god alderdom, uavhengig av hvor spreke de er og hvilket behov de har for omsorgstjenester. SV vil legge til rette for at eldre får leve aktive liv, bidra og utfolde seg. Eldre som har omsorgsbehov men ønsker å bo hjemme skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får det. Valgfrihet og trygghet skal være styrende verdier. Stoppeklokkeomsorg vil vi ikke ha. SV vil sikre at ikke pårørende må ta på seg tunge omsorgsoppgaver.

Bodø SV vil:

 • Redusere egenandeler på hjemmetjenester for personer med lav inntekt og gjeninnføre ordningen med gratis trygghetsalarm for alle.
 • At alle som har behov for det, får sykehjemsplass eller omsorgsbolig innen en måned etter at behovet er fastslått av lege. Inntil målet er nådd skal bystyret ha månedlige rapporter om ventelistene.
 • Utvikle den kommunale tjenesten i tillit og samarbeid med ansatteorganisasjoner, brukerråd og frivillige og ideelle organisasjoner.
 • Sikre at eldreomsorg i Bodø ikke privatiseres og driftes av kommersielle omsorgskonsern.
 • Øke grunnbemanningen på sykehjemmene og arbeide for å rekruttere og beholde nok kvalifiserte helseabeiderehelsearbeidere.
 • Ansette flere aktivitører og eldrehelsesykepleiere.
 • Øke fysioterapi- og ergoterapitjenesten for å rehabilitere flere til å klare hverdagen selv.
 • Sikre at Bodø når nasjonalt mål om 25 % dekning av sykehjemsplasser for innbyggere over 80 år.
 • Utvikle gode botilbud for eldre et aldershjemtilbud i alle bydeler.
 • Gi eldre frihet til selv å disponere hjelpen de vil ha i hjemmet.
 • At og de eldre som har mulighet til det, får direkte innflytelse på alle institusjoner.
 • Arbeide for at eldre i og utenfor institusjon et profesjonelt kulturtilbud som den kulturelle spaserstokken.
 • Satse videre på velferdsteknologi.
 • Samarbeide med sykehjem og frivillige organisasjoner for å forebygge ensomhet og sikre gode aktivitetstilbud til eldre.
 • Etablere en kommunal ordning med en tilrettelagt “eldrebuss” som sykehjem og frivillige organisasjoner kan benytte seg av for å ta eldre med ut på turer og utflukter.
 • Bevare frivillighetskoordinatorene.

En kommune som gir trygghet og muligheter for alle

SV vil arbeide for et samfunn som gir alle innbyggerne muligheter for utvikling og deltagelse. Vi vet at det er klar sammenheng mellom oppvekstsvilkår og senere helseutvikling, derfor må vi særlig må styrke innsatsen for at alle barn skal ha en god og trygg barndom.

Bodø skal være en by der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter, skal få hjelp til å komme ut av det. Mennesker som er falt ut av arbeidslivet pga. funksjonshemming, psykisk sykdom, rusbruk eller manglende utdanning skal få hjelp i form av arbeidstrening, ny kompetanse og tilrettelagte arbeidsplasser. En god bolig er viktig for å leve et verdig liv. SV vil prioritere sosial boligbygging i den kommende perioden. Alle skal ha et hjem.

Bodø SV vil:

 • Ha friplasser samt plasser med betydelig reduserte priser i barnehager og SFO.
 • Tilby gratis SFO til funksjonshemmede barn som har behov for et tilrettelagt tilbud etter 4. årstrinn.
 • Gi alle barn en god fritid. Vi vil arbeide for inkluderende kultur- og idrettstilbud for alle, uavhengig av familiens inntekt.
 • Satse videre på Villa Vekst og Aktiv Hverdag.
 • Styrke kvaliteten på støttekontakttilbudet. Vi vil ha flere støttekontakter og bedre oppfølging av disse.
 • Ha flere tilbud om arbeidstrening og flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker i rehabilitering.
 • Redusere egenandeler for hjemmehjelp og hjemmesykepleie for mennesker med inntekt under 3G.
 • At det bygges flere boliger for psykisk utviklingshemmede og at de skal få velge hvor de vil bo og med hvem.
 • Ha et avlastningstilbud som møter behovet.
 • Øke den økonomiske sosialhjelpen, særlig for barnefamilier. Barnetrygden skal fortsatt ikke regnes inn i sosialhjelpen.
 • Sørge for tiltak som gir alle mulighet til å bruke arbeidsevnene sine i arbeidslivet.
 • At sosialhjelpssatsene i kommunen kontinuerlig justeres i forhold til prisveksten (jfr. SIFO-nivå.)

En god alkohol – og ruspolitikk

SV har som mål å redusere rusmisbruket og skadevirkningene av rus i kommunen vår. Det viktigste tiltaket er å forebygge.  Vi ønsker en stram og konsekvent skjenkepolitikk. Skjenkepolitikken skal motvirke diskriminering, menneskehandling og sosial dumping. Byen skal være et trygt og trivelig sted å ferdes for alle, også på kvelds- og nattestid.

Alle som lever med rusavhengighet ha rett til avrusning, behandling og oppfølging. Rusavhengige må få tett, planmessig og målrettet hjelp i det offentlige hjelpeapparatet. Dette krever samhandling mellom Bodø kommune, spesialisthelsetjenesten og politiet og en økt LAR-kapasitet. I tillegg ønsker vi en økt satsing på differensierte bo- og omsorgstiltak for mennesker som er rusavhengige.

Alle innbyggere må få støtte til å kunne leve gode liv med trygg bolig og inntekt

Bodø SV vil:

 • Arbeide for trygge og rusfrie fritidsarenaer for barn og unge. Idrettsarrangement o.l. der barn og unge deltar, skal være rusfrie, og det skal finnes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum.
 • Sette av midler til ulike forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet blant ungdom.
 • Styrke utekontakten og ordningen med SLT-koordinatorslik at de kan drive oppsøkende, forebyggende og kartleggende arbeid i alle bydelene.
 • Gå imot at det gis skjenkebevilling ved kinoen, idrettsarenaer og arrangementer der publikum for en stor del består av familier eller ungdom under 18 år.
 • Ha alminnelig skjenketid til kl. 02.00 i tråd med politiets anbefalinger.
 • Styrke skjenkekontrollens kapasitet slik at den kan avdekke både overskjenking og økonomisk kriminalitet.
 • At det bør stilles krav til tilrettelegging for funksjonshemmede i lokaler når det gis skjenkebevilling.
 • Gi rusavhengige et raskt tilbud om rusavvenning når de er motivert for behandling.
 • Gi rusavhengige tett oppfølging med aktivitetstilbud, botrening og arbeidstrening under rehabilitering.
 • Sikre trygge boliger med god oppfølging for den enkelte rusavhengige.

Alle skal ha et hjem

Retten til en bolig er grunnleggende. Alle trenger et sted å bo for å kunne lykkes med andre av hverdagens utfordringer. Uten fast bolig er det umulig å delta på likeverdige vilkår i et demokratisk samfunn. Boligpolitikken er en viktig del av fordelingspolitikken.

Det må finnes botilbud til de innbyggerne som ikke klarer å etablere seg i det markedsstyrte eie- og leiemarkedet.  Unge, lavtlønte, enslige, rusavhengige og andre grupper som sliter med å skaffe seg bolig må få hjelp til å etablere seg i en bolig som er tilpasset deres behov.

Det skal ikke være boligkø for mennesker med utviklingshemming.

I arbeidet med den nye bydelen krever SV at kommunen er en aktiv aktør som tar ansvar for at det etableres boliger utenom det kommersielle markedet, og spesielt med tanke på utsatte grupper. Vi ønsker også at det tenkes i et livsløpsperspektiv – bomiljøer må tilrettelegges for alle aldersgrupper.

Bodø SV vil:

 • Øke antall kommunale boliger i alle bydeler. Satse på gjennomgangsboliger i distriktene.
 • At det kommunale stiftelsen BKBS skal være et aktivt verktøy for boligbygging og langsiktig samfunnsbygging. BKBS skal også ta ansvar for bygging av rimelige utleieboliger.
 • At kommunen gjennom BKBS tar en aktiv rolle i utviklingen av den nye bydelen og sørger for at 25% av boligene i den nye bydelen blir holdt utenfor det kommersielle markedet.
 • At Bodø kommune forsetter og styrker arbeidet med å hjelpe utsatte grupper med å etablere seg i boligmarkedet. Dette inkluderer blant annet «leie til eie» og startlånsordninger som hjelper unge boligsøkere, samt at vi opprettholder og styrker Housing First som er et tilbud til mennesker med rus og psykiske helseplager.
 • At det skal tilrettelegges for familieboliger – også i sentrumsnære områder.
 • At alle eldre kommunale boliger skal bli renovert, og kommunen skal bruke forkjøpsretten til å kjøpe relevante boliger.
 • At boliger til utviklingshemmede prioriteres høyt.
 • At kommunen skal bruke sin forkjøpsrett til 10 % av leilighetene i nye boligprosjekt.
 • Fortsette å styrke kommunens sosiale boligfond.

En mangfoldig kommune uten diskriminering

Bodø er en flerkulturell by. Vi tar imot flyktninger, vi er en universitetsby som tar imot mange utenlandske studenter, og kommunen vår sysselsetter stadig flere internasjonale eksperter og fagarbeidere. SV ønsker å legge til rette for best mulig integrering for alle disse gruppene. Språkopplæring, arbeid og fellesarenaer er helt sentralt for at mennesker fra de ulike minoritetsgruppene skal bli en del av lokalmiljøet. Barnehager, skoler og arbeidsplasser er viktige fellesarenaer. Rasisme og fremmedfiendtlighet må bekjempes. SV vil at alle skal ha like muligheter og frihet til å leve gode liv uavhengig av tro, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Vi ønsker et en kommune uten diskriminering og med stort rom for mangfold.

SV ønsker også at Bodø skal være en solidarisk kommune som engasjerer seg i verden omkring oss. Økt satsing på vennskapstiltak, kulturutveksling, internasjonale prosjekter hvor en lærer av hverandre og kunnskap om andre kulturer er viktig. Bodø SV skal arbeide for å ta imot mennesker på flukt og gi dem trygge utviklende liv som en del av Bodøssamfunnet. I tillegg ønskes både arbeidsinnvandrere og kjærlighetsinnvandrere velkommen til bli en del av det framtidige Bodø.

Bodø SV vil:

 • Ta initiativ for å finne løsninger slik at Norge, og også Bodø, kan øke mottaket av flyktninger.
 • Arbeide for at Bodø kommune skal være ledende i Norge på integrering og inkludering. Herunder arbeide for at Bodø skal bosette flest mulig flyktninger, og også ta imot flere flyktninger med helseutfordringer.
 • Revidere plan om internasjonalisering – satse på samarbeidsprosjekter med andre land, nye typer vennskapsbyer og etablererertiltak for innvandrere. Vi vil at Bodø etablerer en vennskapsby i Palestina, samt at Bodø kommune skal være en aktiv aktør i nordområdesatsingen, Barentssatsingen og samarbeidet mot Nord/Vest-Russland.
 • Sikre at kommunen har et norskopplæringstilbud for innvandrere som har behov for det, bl.a. for arbeidsinnvandrere.
 • Etablere informasjonssystemer rettet mot nye nordmenn i Bodø – et utvidet servicetorg som kan hjelpe nyankomne å orientere seg i norske regelverk og systemer.
 • Tilby gratis busskort til dem som bor i flyktningmottak.
 • Sørge for å gi skolene nok ressurser til å kunne tilby god tospråklig fagopplæring til minoritetsspråklige barn. Vi vil også se på hvordan vi kan styrke integreringen av familier som nylig er kommet til Norge ved å trekke foreldrene mer med i samarbeid med barnehage og skole.
 • Opprettholde og styrke støtten til organisasjoner som arbeider for integrering og inkludering. Vi vil støtte og følge opp innspill fra mangfoldsrådet, legge til rette for møteplasser for mennesker fra ulike kulturer og videreutvikle integreringstiltak.
 • At fullføre arbeidet med at Bodø skal bli en Fairtrade-by.
 • Samarbeide med fagbevegelsen for å sikre at verneombud og tillitsvalgtegis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering.

En god kommune å arbeide i

Bodø kommune er en stor arbeidsgiver med ca. 4200 ansatte. SV ønsker at kommunen skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver. Ansatte i Bodø kommune skal ha tid og tillit til å gjøre en god jobb og de skal ha trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Bodø SV vil:

 • Videreføre og styrke heltidsprosjektet.
 • Videreutvikle lærlingeordningen.
 • At kommunale virksomheter ikke skal konkuranseutsettes.
 • Arbeide for et inkluderende arbeidsliv, bl.a. gjennom samarbeid mellom kommunen og fagbevegelsen for å sikre at verneombud og tillitsvalgtegis økt kompetanse for bedre å være i stand til å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering.
 • At kommunen fortsatt skal bruke gammel arbeidsmiljølov, og arbeide for å styrke arbeidstakernes vern ytterligere.
 • Sikre at ansatte som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel har et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse.
 • Arbeide for en forpliktende likelønnsplan for å jevne ut evt. lønnsforskjeller basert på kjønn i kommunen.

Vår politikk er en politikk for de mange, ikke for de få.